basis

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksissä Inclination

Määritelmä

  • KUVAUS: Kuvailee sitä, minkä vuoksi entiteetillä on taipumus johonkin (mihin taipumus perustuu)
  • ESIM: Terveen puoluejaon tulisi perustua ihmisten luonnonmukaiseen MIELTYMYKSEEN säilyttää vanhaa ja hyväksi koettua ja toiselta puolen pyrkimyksiin viedä kehitystä eteenpäin uusille urille. (Inclination)

Esiintyy kehyksissä

Inclination -- HeidiHal - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback