barrier

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Openness

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin entiteetti, joka (ainakin potentiaalisesti) estää päähenkilön pääsyn tavoiteltuun paikkaan.
  • ESIM: He katselivat SULJETTUA ovea . (Openness)

Esiintyy kehyksissä

Openness

-- HeidiHal - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback