bad_outcome

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Run_risk

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin tilanne tai tapahtuma, jonka kehyksen päähenkilö haluaisi välttää
  • ESIM: mutta samalla pelättiin sitoutumista jollekin taholle, koska silloin oli vieraisiin selkkauksiin kietoutumisen VAARA lähellä. (Run_risk)
    Yhtä mieltä voi toki olla siitä, että elatusvelvollinen kertamaksun suorittaessaan ottaa RISKIN myöhemmistä lisämaksuista. (Run_risk)

Esiintyy kehyksissä

Run_risk -- HeidiHal - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback