bad_entity

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Dodging

Määritelmä

  • KUVAUS: Jotakin, mitä jokin agentti tai entiteetti välttelee tai väistelee
  • ESIM: Jalankulkijat VÄISTELEVÄT lasinsiruja kadulla. (Dodging)
    Siksikin Bush VÄISTELI vastuuta ja vesitti sopimuksia. (Dodging)

Esiintyy kehyksissä

Dodging

-- HeidiHal - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback