back

  • TYYPPI: reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: Käytetään silloin, kun jotakin tehdään takaisin tai vastauksena johonkin
  • ESIM: Niinpä minä VARASTIN karjan takaisin. (Theft)

Esiintyy kehyksissä

Communication_noise, Self_motion, Theft -- HeidiHal - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback