avenger

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä revenge

Määritelmä

  • KUVAUS: Se, joka kostaa väärintekijälle jonkin tämän tekemän vääryydeksi katsomansa teon.
  • ESIM: Norja maksaa POTUT POTTUINA. (revenge)
    Hän on halunnut KOSTAA minulle aina siitä lähtien, kun murskasin hänen nenänsä. (revenge)

Esiintyy kehyksissä

Revenge

-- HeidiHal - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback