authorities

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Arrest, Detaining, Extradiction, Imprisonment, Reporting

Määritelmä

  • KUVAUS: auktoriteetti, joka on pidättänyt tai pidättää epäillyn, koska epäilee tätä jostakin rikoksesta. Kehyksessä Reporting ja Surrendering mikä tahansa auktoriteetti, joka vastaa rikosten käsittelystä.
  • ESIM: Ja nyt aprikoin, pitäisikö minun ILMIANTAA hänet poliisille . (Reporting)
    Nurmijärven poliisi OTTI KIINNI perjantaina iltapäivällä kaksi luvatta Suomeen tullutta romanialaismiestä. (Arrest)
    Tshombe pyysi, ettei tuomioistuin LUOVUTTAISI häntä hänen poliittisten vihollistensa käsiin. (Extradiction)

Esiintyy kehyksissä

Arrest, Detaining, Extradition, Imprisonment, Reporting, Surrendering -- HeidiHal - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback