author

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä text_creation, reunaelementti kehyksessä Text

Määritelmä

  • KUVAUS: Se, joka on tuottanut tai tuottaa puheena olevan tekstin
  • ESIM: Tähän käsitykseen on tultu monista hänen OMAELÄMÄNKERTANSA kohdista. (Text)
    William Shakespearen voimakaslatauksinen NÄYTELMÄ mustasukkaisuudesta ja tuhosta Royal Shakespeare Companyn tulkitsemana. (Text)
    Jos me KIRJOITAMME näytelmän linnan tarinasta, täytyy siitä tulla suuri menestys! (Text_creation)

Esiintyy kehyksissä

Text, Text_creation -- HeidiHal - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback