audience

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Impression ja Speak_on_topic

Määritelmä

  • KUVAUS: Kehyksessä Speak_on_topic henkilö tai ryhmä, jolle puhuja esittää puheensa. Kehyksessä Impression se ryhmä, jolla on jonkinlainen kuva puheena olevasta entiteetistä.
  • ESIM: On hyvinkin mahdollista että elokuva pystyy arvokirjallisuutta nopeammin kommentoimaan lähimpää menneisyyttä ja siten hallitsemaan meidän KUVAAMME siitä. (Impression)
    Mutta se seikka ei himmennä, vaan päinvastoin kirkastaa meidän KUVAAMME hänestä. (Impression)
    Pari päivää aikaisemmin oli Mann LUENNOINUT Goethen teoksista suurelle kuulijakunnalle Prahassa. (Speak_on_topic)

Esiintyy kehyksissä

Impression, Speak_on_topic

-- HeidiHal - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback