attribute

  • TYYPPI: tavallisesti ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: Viittaa jonkin entiteetin tai toimijan johonkin ominaisuuteen, joka voi saada erilaisia arvoja tai määritelmiä.
  • ESIM: Suomalaiset ovat OMAKSUNEET 'elää ja antaa elää' politiikan. (Adopt_selection)
    Tuoreessa Tilastokeskuksen kuluttajabarometrissä kuluttajat arvioivatkin hintojen NOUSEVAN lähimmän vuoden kuluessa keskimäärin vain 0.7 prosenttia. (Change_position_on_a_scale)

Muu käyttö

  • KUVAUS: Joissakin kehyksissä kehyselementti attribute on sama kuin kehyksen laukaiseva elementti. Näissä kehyksen laukaisevan elementin katsotaan kuvaavan jonkin entiteetin ominaisuutta.
  • ESIM: Lämpimän korjauksiin käytettävän konehallin lisäksi sillä on helikoptereille myös KYLMÄ halli. (Ambient_temperature)
    Minun käsittääkseni taas maininta »reitti on kahdeksan jalkaa SYVÄ » ei sisällä minkäänlaista kannanottoa vahingonkorvauksen. (Measurable_attributes)

Esiintyy kehyksissä

Adopt_selection, Aesthetics, Age, Ambient_temperature, Amounting_to, Cause_change, Cause_change_of_position_on_a_scale, Cause_change_of_strength, Cause_proliferation_in_number, Change_position_on_a_scale, Color, Evaluative_comparison, Extreme_value, Frequency, Ineffability, Measurable_attributes, Obviousness, Proliferating_in_number, Prominence, Recording, Sound_level, Speed, Temperature -- HeidiHal - 2015-01-30

Topic revision: r2 - 2015-02-02 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback