attraction

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Touring

Määritelmä

  • KUVAUS: yhteisöllisesti tunnustettu uniikki kohde, jossa turistit vierailevat
  • ESIM: Pankin tarjoamien kahvien jälkeen KIERRELTIIN kirkonkylän nähtävyyksiin tutustumassa. (Touring)
    - Sotilaallisen yhteistyön alalla näkymät ovat lupaavat , Jeltsin sanoi VIERAILLESSAAN Kiinan muurilla. (Touring)

Esiintyy kehyksissä

Touring -- HeidiHal - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback