attendee

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Social_event

Määritelmä

  • KUVAUS: yksilö tai ryhmä yksilöitä, jotka osallistuvat sosiaaliseen tapahtumaan
  • ESIM: Ensimäisen konsertin loputtua Karjalan Laulu kutsui kunniajäsenensä JUHLAILLALLISELLE. (Social_event)
    Mennään me JUHLAILLALLISELLE Oopperakellariin, koska olemme kaikki näin juhlapuvussakin. (Social_event)

Esiintyy kehyksissä

Social_event

-- HeidiHal - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback