attachment

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksissä Body_mark ja Observable_body_parts

Määritelmä

  • KUVAUS: Se osa ihmiskehoa, johon joko body_mark tai body_part on kiinnittyneenä (tai jonka osa se on)
  • ESIM: Olisi puhuttava myöskin nenän IHOMADOISTA, mutta niistä seuraavassa kirjoituksessa. (Body_mark)
    Päässä on kaksi pitkää TUNTOSARVEA, sillä tämä syöpäläinen on todellinen hyönteinen. (Observable_body_parts)

Esiintyy kehyksissä

Body_mark, Observable_body_parts -- HeidiHal - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback