astronomical_entity

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Sidereal_entity

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti, joka on silloin tällöin näkyvä maan pinnalta katsottuna
  • ESIM: Idästä alkoi näkyä täysikuun NOUSU. (Sidereal_entity)

Esiintyy kehyksissä

Sidereal_appearance

-- HeidiHal - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback