asset

 • TYYPPI: ydinelementti

Määritelmä

 • KUVAUS: jotakin tärkeää omistettavaa, tai haluttavaa tavoiteltavaa, esim. rahaa tai muita hyötyjä.
 • ESIM: Projektiyrittäjät ovat myös hieman LAITTANEET LIKOON omia rahojaan . (Wagering)
  Veneissä niin paljon juopuneita matkustajia, että heidän katsottiin olevan RISKI turvallisuudelle . (Run_risk)
  Kurdien oma kieli ja kulttuuri ovat UHATTUINA, samoin ihmisoikeudet. (Being_at_risk)

Muu käyttö

 • KUVAUS: kehyksessä Expensiveness asset on se hinta, mikä jostakin hyödykkeestä maksetaan
 • ESIM: Hintavertailun yhteydessä laskettiin, kuinka paljon MAKSAA käydä autolla kaupassa. (Expensiveness)
  Se MAKSAA vajaa 70 miljoonaa markkaa.(Expensiveness)

Esiintyy kehyksissä

Being_at_risk, Expensiveness, Protecting, Risky_situation, Run_risk, Wagering -- HeidiHal - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback