assessor

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Assessing

Määritelmä

  • KUVAUS: tietoinen olento, joka arvioi tai määrtittää jotakin ilmiötä
  • ESIM: SAK:lainen Paperiliitto ARVIOI neuvottelutilannetta valtuustonsa kokouksessa perjantaina. (Assessing)
    Niinpä eräs lehti lopulta pani kommentoijat ARVIOIMAANT toisiaan. (Assessing)

Esiintyy kehyksissä

Assessing
-- HeidiHal - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback