assailant

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Attack, Besieging ja Defend

Määritelmä

  • KUVAUS: ryhmä (tavallisesti aseistautuneita) voimia, jotka hyökkäävät tai pyrkivät hyökkäämään jonkin uhrin kimppuun ja yleensä vahingoittamaan uhriaan.
  • ESIM: kun N. oli noussut kävelemään, olivat he HYÖKÄNNEET hänen päällensäja kuristaneet hänet. (Attack)
    Kun roomalaiset PIIRITTIVÄT hänen palatsiaan, hän sulkeutui huoneistonsa perimpään kammioon. (Besieging)

Esiintyy kehyksissä

Attack, Besieging, Defend -- HeidiHal - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback