artist

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Behind_the_scenes

Määritelmä

  • KUVAUS: artisti, joka työskenetelee jossakin produktiossa jossakin tehtävässä
  • ESIM: Jo pikkupoikana hän OHJASI seikkailuelokuvat, joita poikaporukalla näyteltiin. (Behind_the_scenes)

Esiintyy kehyksissä

Behind_the_scenes

-- HeidiHal - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback