artifact

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Artifact, Physical_artworks ja Render_nonfunctional

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin entiteetti tai aine, joka on suunniteltu jotakin käyttöä varten. Voi olla fyysinen artifakti, kuten tietokone tai taideteos, tai digitaalinen, kuten jokin ohjelma.
  • ESIM: Huutokaupataan Pekka Hiltusen ja Tarja Teräsvuoren erilaista koti-irtaimistoa, MAALAUKSIA ja pienoisveistoksia. (Physical_artworks)
    Rakennettu ympäristö on aina samalla lailla ARTEFAKTI, ihmiskäden tuotos, kuin taideteos. (Artifacts

Muu käyttö

  • KUVAUS: Kehyksessä Place_weight_on kyseessä on jokin fyysinen objekti, joka on suunniteltu jotakin tarkoitusta painottaen. Kehyksessä Render_nonfunctional jokin laite, joka ei enää toimi.
  • ESIM: He haluavat tehdä TOIMINTAKYVYTTÖMIKSI ydintukikohdan laitteistoa ja rauhan aseista käyvät vasarat, sahat ja liimapurkit. (Render_nonfunctional)

Muita huomioita

Voi olla yhtä aikaa KLE että KE

Esiintyy kehyksissä

Rantakylän Orijärven puutaloalueen suunnittelu painottaa kasvua Rantakylänkin puolelle.

-- HeidiHal - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback