arraign_authority

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Notification_of_charges

Määritelmä

  • KUVAUS: tuomari tai auktoriteetti joka syyttää syytettyä jostakin.
  • ESIM: Yhdysvaltain entinen Buenos Airesin suurlähetystön kulttuuriattashea, jota Argentiinan poliisi SYYTTÄÄ salaliitosta presidentti Peronia vastaan, lausui täällä lauantaina, että syytökset ovat perusteettomia. (Notification_of_charges)
    Salainen poliisi SYYTTÄÄ häntä siitä, että hän on kääntänyt teoksen, johon sisältyy propagandaa keisarillista perhettä vastaan. (Notification_of_charges)

Esiintyy kehyksissä

Notification_of_charges

-- HeidiHal - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback