arguers

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Quarreling

Määritelmä

  • KUVAUS: Ryhmä keskenään väitteleviä henkilöitä. Ilmaistaan yhdellä lausekkeella.
  • ESIM: Etelä-Afrikan uusi yhtenäisyys urheilussa näytti perjantaina olevan säröilemässä, kun kilpailevat ryhmät VÄITTELIVÄT siitä, pitäisikö keihäänheittäjä Tom Petranoff hyväksyä mukaan olympiajoukkueeseen. (Quarreling)

Esiintyy kehyksissä

Quarreling

-- HeidiHal - 2015-02-19

Topic revision: r1 - 2015-02-19 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback