arguer2

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Quarreling

Määritelmä

  • KUVAUS: se, jonka kanssa joku toinen (arguer1) kiistelee
  • ESIM: Boris Jeltsinin kannattajat RIITELEVÄT sotilaan kanssa Kremlin lähellä. (Quarreling)

Esiintyy kehyksissä

Quarreling

-- HeidiHal - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback