arguer1

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Quarreling

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö, joka väittelee toisen henkilön kanssa, monesti suhjekti. Voidaan merkitä myös kiistelyyn viittaavaan ja persoonassa taivutettuun predikaattiverbiin, jos subjektia ei ole ilmipantu. On lauseessa topikaalisempi kuin .
  • ESIM: KIISTELIN hänen kanssaan, todistin hänelle tekonsa häpeällisyyden — hän nauroi. (Quarreling)
    Järjestöt keskittyvät tekemisen sijasta NAHISTELEMAAN keskenään, tuumii mikkeliläinen Kari Pylvänäinen. (Quarreling)

Muita huomioita

Eroaa tagista

Esiintyy kehyksissä

Quarreling

-- HeidiHal - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback