arguer

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Reasoning

Määritelmä

  • KUVAUS: identifioi henkilön, joka argumentoi jonkin sisällön puolesta jollekin.
  • ESIM: Kirjoissaan tahtoo hän TODISTELLA Messiaan jälkien löytymistä kaikissa uskonnoissa. (Reasoning)
    Tähän tapaan on ARGUMENTOINUT käräjätuomari Risto Uoti Katsaus-lehdessä 3/1981 s.13.(Reaosning)

Esiintyy kehyksissä

Reasoning

arguers

* TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Quarreling

Määritelmä

  • KUVAUS: ihmiset, jotka väittelevät tai riitelevät keskenään
  • ESIM: Puumalan ja Sulkavan kuntien KIISTELY Kietävälän koulun oppilaista kiristää mieliä Partalanssaressa. (Quarreling)

Muita huomioita

Tämä kehyselementti on yksi yhtenäinen lauseke, siinä missä arguer1 ja arguer2 ovat omia lausekkeitaan.

-- HeidiHal - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback