area

 • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti kehyksissä, jotka kuvaavat jonkinlaista liikettä

Määritelmä

 • KUVAUS: Käytetään kuvaamaan aluetta, jonka sisällä liike tapahtuu. Käytetään vain silloin, kun liike esitetäään epäsäännölliseksi, eikä se etene lineaarista ja selkeästi erotettavaa reittiä pitkin.
 • ESIM: Hänen TUTKIMUSMATKANSA samojeedien ja syrjäänien keskuudessa oli terveydellisessä suhteessa kovin rasittava. (Travel)
  Kaikkialla on ihmisiä ja toverisi TUNGEKSIVAT ympärilläsi . (Mass_motion)

Muu käyttö

 • KUVAUS: Kehyksessä Bungling kuvaa sitä toiminnan alaa, jolla epäonnistuminen tapahtuu. Myös kehyksessä Strictness kyseessä on käyttäytymisen ala. Kehyksessä Installing area on se paikka, mihin eri komponentteja tai jokin kompleksinen järjestelmä asennetaan. Kehyksessä Measure_area area on se alue, jonka pinta-ala mitataan.
 • ESIM: Vankeusrangaistuksella on yksi suuri tarkoituksensa: saada elämässään HUTILOIVA ihminen ajattelemaan. (Bungling)
  Hän ASENNUTTI digitaalisen äänentoiston myös Heinolassa omistamaansa teatteriin. (Installing)
  Tässä kolhoosissa on viljeltyä maata 1.207 HEHTAARIA. (Measure_area)

Muita huomioita

Erotettava muista paikan ilmauksista. Place-tagilla annotoidaan yksittäinen, yleisempi paikanilmaus. Tagilla path merkitään taas selkeät polut, joista area eroaa siten, ettei sen merkitsemää reittiä juuri spesifioifda. Joissakin kehyksissä on käytössä myös locale-tagi, jolla merkitään yleistä tapahtumapaikkaa rajatumpia alueita.

Esiintyy kehyksissä

Body_movement, Bringing, Bungling, Cause_fluidic_motion, Cause_motion, Cotheme, Dispersal, Emitting, Evading, Fluidic_motion, Installing, Mass_motion, Measure_area, Motion, Motion_directional, Motion_noise, Operate_vehicle, Path_shape, Placing, Self_motion, Strictness, Travel, Traversing -- HeidiHal - 2015-01-29

Topic revision: r2 - 2015-01-30 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback