area

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti kehyksissä, jotka kuvaavat jonkinlaista liikettä

Määritelmä

  • KUVAUS: Käytetään kuvaamaan aluetta, jonka sisällä liike tapahtuu. Käytetään vain silloin, kun liike esitetäään epäsäännölliseksi, eikä se etene lineaarista ja selkeästi erotettavaa reittiä pitkin.
  • ESIM:

Muu käyttö

  • KUVAUS: kehyksessä Bungling kuvaa sitä toiminnan alaa, jolla epäonnistuminen tapahtuu.
  • ESIM: Vankeusrangaistuksella on yksi suuri tarkoituksensa: saada elämässään HUTILOIVA ihminen ajattelemaan. (Bungling)

Muita huomioita

Esiintyy kehyksissä

Body_movement, Bringing, Bungling, Cause_fluidic_motion, Cause_motion, Cotheme, Dispersal, Emitting, Evading, Fluidic_motion, Installing, Mass_motion, Measure_area, Motion, Motion_directional, Motion_noise, Operate_vehicle, Path_shape, Placing, Self_motion, Strictness, Travel, Traversing -- HeidiHal - 2015-01-29

Edit | Attach | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback