appraisal

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Appearance (uudessa FrameNetissä kyseinen kehys on nimellä Give_impression)

Määritelmä

  • KUVAUS: se positiivinen tai negatiivinen arvio, joka jostakin kokemuksesta/ilmiöstä/aistimuksesta tehdään
  • ESIM: Se TUOKSUI hyvältä ja suuri pullo oli aivan keveä kantaa. (Appearance / Give_impression)
    Nämä biisit KUULOSTAISIVAT aivan yhtä loistavilta kenen tahansa laulamina. (Appearance / Give_impression)

Esiintyy kehyksissä

Appearance (= Give_impression)

-- HeidiHal - 2015-01-29

Topic revision: r1 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback