angle

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksissä Cause_to_move_in_place ja Moving_in_place

Määritelmä

  • KUVAUS: kääntymisen tai kierron aste
  • ESIM: Uhkaavin liikennevaurio tapahtui Kerisalontiellä joroislaisen henkilöauton PYÖRIENSSÄ useita kertoja ympäri . (Move_in_place)
    Joiden kulmavektoria voidaan KÄÄNTÄÄ 20 astetta sekunnissa tai enemmän. (Cause_to_move_in_place)

Cause_to_move_in_place, Moving_in_place

-- HeidiHal - 2015-01-29

Topic revision: r1 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback