anchor

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Immobilization

Määritelmä

  • KUVAUS: Se, mihin agentti kiinnittää patientin estääkseen tämän liikkumisen.
  • ESIM: Tämän jälkeen sieppaajat olivat KIINNITTÄNEET hänet käsi raudoin ovenkahvaan . (Immobilization)
    Saadakseen venäläiset viranomaiset uskomaan ihmeteltävään taitoonsa, antoi Houdin KAHLITA itsensä kuuluisaan siperialaiseen vankivaunuun, jossa vaarallisia rikollisia kuljetettiin rangaistussiirtoloihin. (Immobilization)

Esiintyy kehyksissä

Immobilization

-- HeidiHal - 2015-01-29

Topic revision: r1 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback