amount_of_progress

* TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Coming_up_with

Määritelmä

* KUVAUS: Viittaa siihen, missä määrin keksijä on keksinyt jonkin idean.

* ESIM: Ajaja oli LAATINUT taktiikkansa valmiiksi jo ennen lähtöä. (Comin_up_with)

Esiintyy kehyksissä

Coming_up_with

-- HeidiHal - 2015-01-29

Topic revision: r1 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback