amount_of_discussion

* TYYPPI: reunaelementti kehyksissä Discussion ja Quarreling

Määritelmä

* KUVAUS: Kuvaa sitä astetta, kuinka läpikotaisin joku aihealue on käsitelty tai kuinka laajaa keskustelua mainitusta aiheesta on käyty.

* ESIM: Uuden sopimuksen syntymistä on jarruttanut poikkeuksellisen mittava KIISTA palkankorotusten tasosta. (Quarreling)

Esiintyy kehyksissä

Discussion, Quarreling

-- HeidiHal - 2015-01-29

Topic revision: r1 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback