amount

* TYYPPI: reunaelementti

Määritelmä

* KUVAUS: ilmaisee toiminnan määrää tai entiteetin lukumäärää

* ESIM: Minkä verran ASUKKAITA on Ambomaalla? (Recidence)

Muita huomioita

Elementti on toistaiseksi vielä kehitteillä, sillä se on suomalaisen FrameNet-annotointiryhmän keksimä. Se on joka tapauksessa erotettava degree-tagista, joka kuvaa toiminnan astetta, ja esiintyy usein määrän ilmauksissa.

Esiintyy kehyksissä

Accoutrements, Amassing, Arriving, Bringing, Diversity, Dunking, Emitting, Filling, Food, Gathering_up, Gizmo, Ground_up, Importing, Ingestion, Placing, Residence, Sending, Speak_on_topic, Statement, Terrorism, Text

-- HeidiHal - 2015-01-29

Topic revision: r3 - 2015-04-01 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback