ammunition

* TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Ammunition

Määritelmä

* KUVAUS: ampumatarvikkeet tai ammukset, joilla on jokin käyttötarkoitus

* ESIM: Ruori oli menetetty ja ilmatorjuntatykkien AMMUKSET lopussa. (Ammunition)

Muita huomioita

Monesti sekä KLE että KE

Esiintyy kehyksissä

Ammunition

-- HeidiHal - 2015-01-29

Topic revision: r1 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback