amends

* TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Atonement

Määritelmä

* KUVAUS: viittaa ilmauksiin, jotka kuvailevat, mitä joku tekee tai on tehnyt hyvittääkseen jotakin

* ESIM: Tämä tuntuu varsin luonnolliselta HYVITYKSELTÄ siitä edusta, että valtio saa suhteellisesti pitkäaikaista pääomaa. (Atonement) <br> Niiden jälkeen olisi kohtuullinen vaihtelu tuntunut oikeutetulta HYVITYKSELTÄ. (Atonement)

Esiintyy kehyksissä

Atonement

-- HeidiHal - 2015-01-29

Topic revision: r1 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback