alterant

* TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Processing_materials

Määritelmä

* KUVAUS: Se, mikä aiheuttaa muutoksen käsitellyssä materiaalissa.

* ESIM: Erilaisia raivaustöitä tehtiin 570 ha ja kemikaaleilla KÄSITELTIIN 74 ha.(Processing_materials)
Vanhassa saumat PEITATTIIN ympäristölle myrkyllisellä hapolla. (Processing_materials)

Esiintyy kehyksissä

Processing_materials

-- HeidiHal - 2015-01-29

Topic revision: r1 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback