alter

* TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Kinship

Määritelmä

* KUVAUS: Se henkilö, joka mainitaan jonkun toisen sukulaiseksi. Hänet siis esitetään sukulaisuustermin kuvaaman roolin kautta.

* ESIM: Minun ESI-ISÄNI olivat yhtä syyllisiä kuin teidänkin. (Kinship)
Hän on minun TÄTINI. (Kinship)

Muita huomioita

Tämä KE yhdistyy kehyksen laukaisevaan elementtiin, jos sukulaiseksi mainitulle henkilölle ei ole omaa sanaa (ensimmäinen esimerkki). Jos lauseessa on kaksi samaan henkilöön viittaavaa sanaa, sukulaisuustermi on KLE ja toinen sana (esim. nimi tai pronomini) on KE (toinen esimerkki).

Esiintyy kehyksissä

Kinship

-- HeidiHal - 2015-01-29

Topic revision: r1 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback