alliance

* TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Alliance

Määritelmä

* KUVAUS: Se entiteetti, jonka jäseniä jotkut (yleensä mainitut) yksilöt ovat.

* ESIM: Slovenian presidentti Milan Kucan ja Kroatian presidentti Franjo Tujdman kehottivat myös muita osatasavaltoja liittvmään näihin kahteen ja muodostamaan valtioden välisen LIITTOUMAN. (Alliance)

Muita huomioita

Tämä kehyselementti on samalla myös KLE.

Esiintyy kehyksissä

Alliance

-- HeidiHal - 2015-01-29

Topic revision: r1 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback