air

* TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Breathing

Määritelmä

* KUVAUS: Ilma tai aine, jonka sijaintia agentti muuttaa hengittäessään.

* ESIM: Toisaalta sitä on helppo HENGITTÄÄ, mutta toisaalta se on niin puhdasta, että melkein sairastumme siitä. (Breathing)
Ennen kuin hän sukelsi uima-altaaseen koetta varten hän HENGITTI happea puolen tunnin ajan. (Breathing)

Esiintyy kehyksissä

Breathing

-- HeidiHal - 2015-01-29

Topic revision: r1 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback