ailment

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Medical_conditions

Määritelmä

  • KUVAUS: mikä tahansa terveyteen liittyvä ongelma, vaiva tai sairaus
  • ESIM: Olen lapsena sairastanut NIVELTULEHDUSTA toisessa lonkkanivelessä. (Medical_conditions)

Esiintyy kehyksissä

Medical_conditions

-- HeidiHal - 2015-01-28

Topic revision: r2 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback