agriculturist
  • ydinelementti kehyksessä Agriculture

  • identifioi puheena olevan maanviljelijän
Varmaankin ovat Krimin tatarit tuoneet sen sotaretkillään mukanaan itämailta ja alkaneet VILJELLÄ sitä kotiseuduillaan.

He VILJELEVÄT riisiä ja mangoa.

-- HeidiHal - 2015-01-28

Edit | Attach | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2015-01-28 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback