agriculturist

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Agriculture

Määritelmä

  • KUVAUS: identifioi puheena olevan maanviljelijän
  • ESIM: Varmaankin ovat Krimin tatarit tuoneet sen sotaretkillään mukanaan itämailta ja alkaneet VILJELLÄ sitä kotiseuduillaan. (Agriculture)
    He VILJELEVÄT riisiä ja mangoa. (Agriculture)

Esiintyy kehyksissä

Agriculture

-- HeidiHal - 2015-01-28

Topic revision: r2 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback