agreement

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Sign_agreement

Määritelmä

  • KUVAUS: se dokumentti, joka vahvistaa allekirjoittajansa sitoumuksen dokumentissa määriteltyyn asiantilaan
  • ESIM: Ruotsi ALLEKIRJOITTI ydinsulkusopimuksen . (Sign_agreement)

Esiintyy kehyksissä

Esiintyy kehyksissä: Sign_agreement

-- HeidiHal - 2015-01-28

Topic revision: r2 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback