aggregate_property

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Aggregate

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvailee joukkoa, esim sen kokoa tai muuta ominaisuutta (joukkoon viittaava sana yleensä kehyksen laukaisevana elementtinä)
  • ESIM: Kun Mikkeliin on nyt kokoontunut suuri kauppiaiden JOUKKO, on varmasti mukava silmätä taaksepäin ja todeta edistykset. (Aggregate)
    Rantatörmät ovat jyrkkiä hietaseinämiä, joissa rantapääskyillä on omat somat PESUEENSA. (Aggregate)

Esiintyy kehyksissä

Aggregate

-- HeidiHal - 2015-01-28

Topic revision: r2 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback