aggregare

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Gathering up ja Aggregate

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa erilaisia joukkioita, ryhmiä tai muita vastaavia ryhmittymiä
  • ESIM: Mikkelin erotuomarikerho odottaa mukaan runsaslukuista JOUKKOA nuoria. (Aggregate)
    Kun saavuttiin kentälle, olivat ukot HAALINEET KOKOON suuren "huutosakin". (Gathering_up)

Muita huomioita

Kehyksessä Aggrgate tyypillisesti myös kehyksen laukaiseva elementti.

Esiintyy kehyksissä

Aggregate, Gathering_up

-- HeidiHal - 2015-01-28

Topic revision: r2 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback