age

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti useissa ihmisiä kuvailevissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvailee tai kvantifioi kuvailtavan henkilön iän
  • ESIM: 1697 kuoli 59-vuotias VANHA emäntä. (Age)
    Taisi olla joku VANHOISTA hepuista.(People)

Esiintyy kehyksissä

Age, Medical_professionals, People, People_by_age, People_by_morality, People_by_origin, People_by_vocation

-- HeidiHal - 2015-01-27

Topic revision: r3 - 2015-01-30 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback