affliction

  • TYYPPI: ydinelementti kehykissä, joissa kuvaillaan sairauksia, niiden hoitoa tai parantumista tai sairaalaan joutumista

Määritelmä

  • KUVAUS: Kuvailee vaivaa tai tautia, joka liittyy ainakin mahdollisesti johonkin potilaaseen. Yleensä on mainittu potilaan tilaksi tai omaamaksi, mutta voi olla myös potilaasta irrallinen.
  • ESIM: Ne LIEVITTÄVÄT yskää ja ärsytystä ilmatiehyessä.
    Hänet TOIMITETTIIN vielä yöllä rintakipujen vuoksi sairaalahoitoon. (Institutionalization)
    Ja kun hän PARANI sairaudestaan, teki hän pyhiinvaellusmatkan Roomaan.

Esiintyy kehyksissä

Cure, Institutionalization, Medical_specialties, Recovery

-- HeidiHal - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback