affected_party

  • TYYPPI: esiintyy sekä ydin- että reunaelementtinä

Määritelmä

  • KUVAUS: se tiedostava olento, henkilö tai ryhmä, johon jonkin toisen tietoisen toimijan käytös tai toiminta vaikuttaa
  • ESIM: Hän piti itseään liian vieraana KÄYTTÄYTYÄKSEEN toverillisesti tohtori Viallia kohtaan. (Conduct)
    Tämä edellyttää puolestaan yhteiskuntaryhmien ja maan alueiden OIKEUDENMUKAISTA kohtelua. (Fairness_evaluation)
    Koska sinä olet hylännyt Herran sanan, on myös hän HYLÄNNYT sinut. 8Going_back_on_commitment)
    Se ei ollut häneltä KOHTELIASTA isäntäväelleen eristäytyä niin pitkäksi aikaa. (Social_interaction_evaluation)

Esiintyy kehyksissä

Conduct, Desirability, Fairness_evaluation, Going_back_on_a_commitment, Social_interaction_evaluation

-- HeidiHal - 2015-01-27

Edit | Attach | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r2 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback