affected_party


  • esiintyy sekä ydin- että reunaelementtinä
  • se tiedostava olento, henkilö tai ryhmä, johon jonkin toisen tietoisen toimijan käytös tai toiminta vaikuttaa
Hän piti itseään liian vieraana KÄYTTÄYTYÄKSEEN toverillisesti tohtori Viallia kohtaan.

Tämä edellyttää maan alueiden OIKEUDENMUKAISTA kohtelua.

Hän on HYLÄNNYT sinut.

Se ei ollut häneltä KOHTELIASTA isäntäväelleen eristäytyä niin pitkäksi aikaa.

Esiintyy kehyksissä: Conduct, Desirability, Fairness_evaluation, Going_back_on_a_commitment, Social_interaction_evaluation

-- HeidiHal - 2015-01-27

Edit | Attach | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2015-01-27 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback