affected

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Causation

Määritelmä

  • KUVAUS: se asiantila tai entiteetti, johon jokin toimija tai aiheuttaja vaikuttaa
  • ESIM: Näin suuret tappiot TEKEVÄT armeijan lähes vaarattomaksi. (Causation)

Esiintyy kehyksissä

Causation

-- HeidiHal - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback