addressee

  • TYYPPI: yleinen ydin- tai reunaelementti kehykisissä, jotka kuvaavat viestintää ja sen eri vaiheita

Määritelmä

  • KUVAUS: Identifioi viestin kuulijan/saajan. Viesti voi olla esimerkiksi valitus, pyyntö, kannanotto, mutta myös ei-kielellinen viesti.
  • ESIM: Maat ESITTÄVÄT ehdotuksen edelleen YK:n turvallisuusneuvostolle. (Adducing)
    Ei riitä, että muutamat ohikulkijat NYÖKYTTELEVÄT päätään lakkovahdeille. (Body_movement)
    Hallitsijan VALAN hän antaa parlamentille maanantaina. (Commitment)

Esiintyy kehyksissä

Adducing, Attempt_suasion, Body_movement, Bragging, Candidness, Commitment, Communication, Communication_manner, Communication_means, Communication_noise, Communication_response, Complaining, Contacting, Encoding, Expressing_publicly, Gesture, Judgment_communication, Judgment_direct_address, Make_noise, Prevarication, Questioning, Reading_aloud, Request, Reveal_secret, Speak_on_topic, Statement, Suasion, Successfully_communicate_message, Talking_into, Telling, Text_creation

-- HeidiHal - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback